ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens FA مقالات فارسی
عبداللهي پور فاطمه زهرا ,شيرزاد اكبر ,محمدي حميد
كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي مجلد 4, شماره 1, 1394 , صفحه 23-36
(IF=Not Available ,,)
کلمات کلیدی:
بيوكنترل؛ پنبه؛ Rhizoctonia solani؛ Pseudomonas fluoresecns