ارزیابی کارآیی قارچbeauveria bassiana برای مهار زیستی گیاهچه‌میری رایزوکتونیایی گیاه پنبه FA مقالات فارسی
آزادي نرگس ,شيرزاد اكبر ,محمدي حميد
مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي مجلد 5, شماره 2, 1395 , صفحه 77-89
(IF=Not Available ,,)
چکیده:
گياهچه مير ي رايزوكتونيايي يكي از شايع ترين بيماري هايي است كه به وسيله ي rhizoctonia solani در سراسر جهان ايجاد مي شود. با وجود تاثير نسبي برخي از مواد شيميايي در كنترل اين بيماري، به نظر مي رسد كه كنترل بيولوژيك يكي از روش هاي مناسب براي حفاظت گياهان در برابر اين بيمارگر باشد. قارچ اندوفيت beauveria bassiana، علاوه بر پارازيته كردن حشرات، مي تواند به صورت سيستميك دامنه وسيعي از گياهان را كلنيزه كرده و مقاومت آن ها را افزايش دهد. در اين پژوهش، توانايي سه جدايه از قارچ b. bassiana جهت كنترل گياهچه ميري پنبه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه جدايه هاي به كار رفته، ضمن فعاليت اندوفيتي در گياه، مي توانند به طور قابل توجهي از شدت بيماري بكاهند. با توجه به نتايج حاصل از بررسي هاي گلخانه اي و اندازه گيري آنزيم پراكسيداز و پروتئين كل گياه، جدايه kj24 با غلظت 107 اسپور در ميلي ليتر، به عنوان مناسب ترين تيمار در كنترل اين بيماري شناخته شد. به نظر مي رسد اين امر ناشي از خاصيت تحريك كنندگي رشد گياه باشد. غلظت 107 اسپور در ميلي ليتر دو جدايه ts7 و ts12 نيز توانستند در حد قابل توجهي از شدت بيماري بكاهند. با توجه به افزايش پروتئين كل در گياهان تيمار شده با اين استرين ها، اين كاهش بيماري مي تواند ناشي از تحريك مقاومت گياه توسط جدايه هاي مورد نظر باشد.
کلمات کلیدی:
آنزيم پراكسيداز، اندوفيت، بيوكنترل، b. bassiana, rhizoctonia solani