ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (trigonella foenum graecum l.) و گل داودی (chrysanthemum morifolium l.) و اثر آن بر جمعیت حشرات FA مقالات فارسی
وجودي مهرباني لميا ,عظيمي سولماز
دانش كشاورزي و توليد پايدار مجلد 27, شماره 4, 1396 , صفحه 247-259
(IF=Not Available ,,)
چکیده:
ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و زراﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به منظور بررسي ويژگي هاي زراعي گل داودي (chrysanthemum morifolium l.) در كشت مخلوط با شنبليله(trigonella foenum graecum l.) ، آزمايشي با هفت تيمار شامل تيمارهاي t1 : 100 درصد شنبليله، t2: 100 درصد گل داودي، t3 50 درصد گل داودي و 50 درصد شنبليله، t4: 35 درصد گل داودي و 65 درصد شنبليله، t5: 35 درصد شنبليله و 65 درصد گل داودي، t6: 25 درصد گل داودي و 75 درصد شنبليله و t7: 25 درصد شنبليله و 75 درصد گل داودي در سه تكرار به اجرا درآمد. بالاترين ميزان وزن تر بوته (289/3 گرم) و ريشه (41/3 گرم) داودي در تيمار t7 و بالاترين تعداد شاخه در تيمارهاي t5، t6 و t7مشاهده شد. بالاترين ميزان وزن خشك گل در تيمارهايt5  (31 گرم) و t7 (30/9 گرم) ملاحظه گرديد. تعداد گل توليد شده در داودي تحت تاثير معني دار تيمارهاي آزمايشي قرار گرفت و بالاترين تعداد گل (218/7) در هر متر مربع در تيمارt5  (35 درصد شنبليله و 65 درصد داودي) مشاهده شد. بالاترين مقادير متغيرهاي معني دار براي شنبليله، از الگوهاي كشت خالص (وزن تر و خشك گياه، تعداد ميوه، وزن تر و خشك ريشه) به دست آمد. نسبت برابري زمين در همه الگوهاي كشت مخلوط بالاتر از يك بود كه حاكي از برتري كشت مخلوط بر تك كشتي داشت. همچنين بيشترين تعداد آفات در كشت هاي خالص و بيشترين تعداد دشمنان طبيعي در كشت هاي رديفي مشاهده شد.
کلمات کلیدی:
اجزاي عملكرد، شنبليله، حشرات، گل داودي، نسبت برابري زمين