بررسی میزان سازگاری برخی از اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشرات beauveria bassiana علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات (callosobruchus maculatus (col.: bruchidae FA مقالات فارسی
حسين زاده رحيمه ,مهرور علي ,عيوضيان كاري ناصر ,ولي زاده حسن
تحقيقات آفات گياهي مجلد 8, شماره 1, 1397 , صفحه 1-14
(IF=Not Available ,,)
چکیده:
به منظور ارزيابي ميزان سازگاري چند اسانس گياهي با قارچ بيمارگر حشرات beauveria bassiana در كاربرد توام عليه سوسك چهارنقطه اي حبوبات، اين پژوهش طراحي و اجرا شد. تاثير كشندگي سه اسانس شامل جعفري petroselinum sativum، مرزه‌ سهندي satureja sahendica  و گلپر ايراني heracleum persicum  روي حشرات كامل callosobruchus maculatus ارزيابي شد. هم چنين ميزان فعاليت زيستي دو جدايه is-1 و is-75 از قارچ b. bassiana در كنترل آفت به صورت جدا و نيز در درتلفيق با اسانس‌هاي فوق مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد در بين اسانس هاي گياهي، اسانس مرزه‌ سهندي سمي‌ترين تركيب روي حشرات كامل بوده و جدايه is-75 قارچ در كاربرد به صورت تنها، زهرآگيني بيش تري نسبت به جدايه is-1 دارد. نتايج مربوط به درصد بازدارندگي از اسپورزايي و رشد ميسليومي قارچ نشان داد اسانس جعفري با 100 درصد بازدارندگي به طور كامل مانع از رشد رويشي و اسپورزايي اين قارچ شد و اسانس مرزه‌ سهندي با 24 درصد بازدارندگي سازگاري بيش تري نسبت به دو اسانس ديگر با قارچ عامل بيمارگر داشت. كاربرد توام هر سه اسانس گياهي و قارچ is-75 در غلظت هاي كشنده و زيركشنده نشان داد كه اسانس گلپر ايراني كم ترين مقدار lt50 در اختلاط با اين قارچ را دارد. برهمكنش اسانس-بيمارگر در اختلاط غلظت هاي زيركشنده هر يك از اسانس هاي گياهي با جدايه is-75 قارچ نشان داد كه فقط اختلاط مقادير lc25 هر يك از عوامل داراي اثر هم افزايي در افزايش درصد مرگ و مير در جمعيت حشرات كامل بوده و ساير اختلاط هاي زيركشنده، داراي اثرات تجمعي و يا آنتاگونيستي بودند.
کلمات کلیدی:
اسانس هاي گياهي، قارچ بيمارگر حشرات، نسبت هم افزايي، سوسك چهارنقطه اي حبوبات