هیئت علمی

ایراندوست محمد حسن

Department of Mathematics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یوسف زاده احمد

Department of l

scopus:0
wos:0

Banaei, Mohamad Reza

Banaei, Mohamad Reza

scopus:0
wos:1

Izadi, F

Izadi, F

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

صمدی آغداش قاسم

Department of Mathematics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سیدی سید محسن

Department of History of Islamic Civilization

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

Alami, Amin Nia

Alami, Amin Nia

scopus:0
wos:1

Zargar, Arman Shamsi

Zargar, Arman Shamsi

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

فلاح زاده ممقانی وحید

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

صادقی نیری رقیه

Department of Hadith and Quranic Sciences

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

Abdolmalki, Hamid Reza

Abdolmalki, Hamid Reza

scopus:0
wos:1

Sarakhsi, A. R.

Sarakhsi, A. R.

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

علیزاده علیرضا

Department of Biotechnology

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علی محمدی کریم

Department of Hadith and Quranic Sciences

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

Arian, Ali

Arian, Ali

scopus:0
wos:1

Sarakhsi, A. R.

Sarakhsi, A. R.

Department of Biology

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

عزیز پور کامبیز

Department of Agronomy

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دهقان نژاد رضا

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0

Bashirpour, Saman

Bashirpour, Saman

scopus:0
wos:1

Aliev, N.

Aliev, N.

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

اسدی ابراهیم

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0