هیئت علمی

امین فرد محمد

Aminfard, Mohammad

Department of Law & jurisprudence department

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:1

هیئت علمی

انتظاری علی رضا

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ایراندوست محمد حسن

Department of Mathematics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

احمدوند معروفعلی

Department of Islamic Philosophy

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

احمدی عزت اله

Department of Psychology

مقالات فارسی:12
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسدی ابراهیم

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسماعیل پور محمد

Esmailpour, Mohammad

Department of Physics

scopus:9
wos:5

هیئت علمی

ابراهیم نژاد محمد

Department of Law & jurisprudence department

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

احمد توبی مظاهر

Department of Religions and mysticism

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ایمانپور منصور

Department of Islamic Philosophy

مقالات فارسی:15
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

افقی داوود

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

امشاسفند جعفر

Department of Arabic language and literature

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

احمدزاده هوچ پرویز

Department of Arabic language and literature

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

احمدی آهنگر غلامحسین

Department of Islamic Philosophy

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اخروی محمدجواد

Department of Electrical Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسدیان عباس بلاغی سیروس

Department of t

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسلامی محمدرضا

Department of Arabic language and literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسماعیل زاده باوانی حسن

Department of Arabic language and literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ابیضی آرزو

Department of Materials Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اعلمی نیا امین

Alami Nia, Amin

Department of Mechanical Engineering

scopus:2
wos:2

هیئت علمی

اقبالی علی

Eghbali, Ali

Department of Physics

scopus:15
wos:14