هیئت علمی

جمشیدی قلعه کاظم

Jamshidi-Ghaleh, Kazem

Department of Physics

scopus:69
wos:61

هیئت علمی

جهانشاهی محمد

Jahanshahi, Mohammad

Department of Mathematics

مقالات فارسی:6
scopus:10
wos:9

هیئت علمی

جهان بین سردرودی جابر

Sardroodi, Jaber Jahanbin

Department of Chemistry

scopus:73
wos:79