هیئت علمی

دستمالچی ویدا

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:8
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دهقان نژاد رضا

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0

دیگر نویسندگان

Other

Azarbaijan Shahid Madani University

مقالات فارسی:593
scopus:17
wos:0

هیئت علمی

دامادی جواد

Department of Arabic language and literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دهقان زاده سجاد

Department of Religions and mysticism

مقالات فارسی:5
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دینی مهدی

Dini, Mehdi

Department of Civil Engineering

scopus:6
wos:3

هیئت علمی

دارابی فرهاد

Darabi, Farhad

Department of Physics

scopus:112
wos:96