هیئت علمی

عنبرشاهی سیمین

Anbarshahi, Simin

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

عبداللهی عابد صمد

Department of Hadith and Quranic Sciences

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عبدالهی جهدی محمد حسین

Department of Mechanical Engineering

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عطازاده محمد

Department of Physics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علائی کلجاهی پروانه

Department of Family Studies

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علی محمدی کریم

Department of Hadith and Quranic Sciences

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عبدی رضا

Abdi, Reza

Department of Psychology

مقالات فارسی:13
scopus:0
wos:1

هیئت علمی

عزیز پور کامبیز

Department of Agronomy

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علی زاده خیاط ناصر

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:22
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علیزاده علیرضا

Department of Biotechnology

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عباسی اصل شفیع

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عجمی اسفنگره علی

Ajami, Ali

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:77
wos:51

هیئت علمی

عابدی اسمعیل

Abedi, Esmaiel

Department of Mathematics

scopus:19
wos:17

هیئت علمی

عبادی نهاری مصطفی

Mostafa, Ebadi Nahari

Department of Biology

scopus:3
wos:3

هیئت علمی

عیوضیان کاری ناصر

Kary, Naser Eivazian

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:2
scopus:5
wos:4

هیئت علمی

عبدالمحمدزاده حسین

Abdolmohammad-Zadeh, Hossein

Department of Chemistry

scopus:54
wos:45

هیئت علمی

عظیمی سولماز

Azimi, Solmaz

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:1
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

عالی پور کوسالار رسول

Aalipour, Rasoul

Department of Physics

scopus:7
wos:5