هیئت علمی

فرید ابوالفضل

Department of t

مقالات فارسی:15
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فلاح زاده ممقانی وحید

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فیضی اسفندیار

Department of Physics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فایدئی اکبر

Department of Islamic Philosophy

مقالات فارسی:19
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فرجی رسول

Department of Sport Science

مقالات فارسی:6
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فلاح محسن

Department of Mechanical Engineering

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فانی رضا

Department of l

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فخرپور رقیه

Department of Sport Science

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فلاحی عبدالحسین

Fallahi, Abdolhossein

Department of Civil Engineering

scopus:3
wos:2

هیئت علمی

فرج زاده داود

Farajzadeh, Davoud

Department of Biology

مقالات فارسی:1
scopus:27
wos:16

هیئت علمی

فرشباف آقاجانی حامد

Aghajani, Hamed Farshbaf

Department of Civil Engineering

scopus:9
wos:5

هیئت علمی

فرشی ازهر فهیمه

Farshi Azhar, Fahimeh

Department of Chemistry

scopus:11
wos:6

هیئت علمی

فصیحی آقبلاغ محمد علی

Fasihi, Mohammad Ali

Department of Physics

scopus:13
wos:12

هیئت علمی

فیروز نیا آرش

Phirouznia, Arash

Department of Physics

scopus:53
wos:49

هیئت علمی

فرخی راد مرتضی

Farrokhi-Rad, Morteza

Department of Materials Engineering

scopus:36
wos:23

هیئت علمی

فرج زاده ناصر

Farajzadeh, Nacer

Department of IT and Computer Engineering

scopus:16
wos:9