هیئت علمی

قهرمانی علی

Department of Arabic language and literature

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

قاسم زاده علیشاهی ابوالفضل

Department of Education

مقالات فارسی:12
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

قلیزاده حیدر

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:7
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

قیوم‌زاده جوینانی کامران

Department of Islamic Philosophy

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

قلعه اسدی محمد

Assadi, Mohammad Galeh

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:28
wos:20

هیئت علمی

قربانیان بهلول

Ghorbanian, Bahloul

Department of Sport Science

مقالات فارسی:8
scopus:7
wos:1

هیئت علمی

قربان زاده بهروز

Ghorbanzadeh, Behrouz

Department of Sport Science

مقالات فارسی:2
scopus:2
wos:0

هیئت علمی

قریشی راد فخر السادات

Ghoreyshi-Rad, Fakhrossadat

Department of Psychology

مقالات فارسی:7
scopus:2
wos:0