هیئت علمی

میر محمودی سید هادی

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مشتاق مهر رحمان

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:40
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

محمدقلی زاده فرج

Department of Family Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مصلحی شلاله

Department of Plant Protection

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مینائی مسعود

Department of Mechanical Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مقدم متقی امیر

Department of Arabic language and literature

مقالات فارسی:7
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مرادمند علی

Department of Knowledge & Information Science

مقالات فارسی:6
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

محمدنژاد محسن

Department of Physics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

مجیدی محمد

Department of Biotechnology

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

محب الرحمان محمدعلی

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ملائی سعید

Mollaei, Saeed

Department of Chemistry

scopus:12
wos:12

هیئت علمی

محمدپور فرد موسی

Mohammadpourfard, Mousa

Department of Mechanical Engineering

مقالات فارسی:4
scopus:49
wos:27

هیئت علمی

مشتقی زنوز عادله

Zonouz, Adeleh Moshtaghi

Department of Chemistry

scopus:21
wos:17

هیئت علمی

محمدرضائی رحیم

Mohammad-Rezaei, Rahim

Department of Chemistry

scopus:41
wos:38

هیئت علمی

محمدزاده رقیه

Mohammadzadeh, Roghayeh

Department of Materials Engineering

مقالات فارسی:2
scopus:21
wos:15

هیئت علمی

مهکام مهرداد

Mahkam, Mehrdad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:79
wos:68

هیئت علمی

متین امیر عباس

Matin, Amir Abbas

Department of Chemistry

scopus:40
wos:18

هیئت علمی

محمدپور حکیمه

Mohammadpour, Hakimeh

Department of Physics

scopus:17
wos:14

هیئت علمی

محمدی داود

Mohammadi, Davoud

Department of Plant Protection

scopus:7
wos:5

هیئت علمی

منفردی خلیل

Monfaredi, Khalil

Department of Electrical Engineering

scopus:23
wos:4

هیئت علمی

محمدی حمید

Mohammadi, Hamid

Department of Agronomy

مقالات فارسی:4
scopus:19
wos:11