هیئت علمی

گراوند سعید

Department of Religions and mysticism

مقالات فارسی:11
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

گلزار مرتضی

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

گل محمدنژاد بهرامی غلامرضا

Department of t

مقالات فارسی:7
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

گلی احمد

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:22
scopus:0
wos:0