هیئت علمی

افقی داوود

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

پیری موسی

Piri, Moosa

Department of t

مقالات فارسی:21
scopus:0
wos:1

Ghameshlou, A. N.

Ghameshlou, A. N.

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

ابیضی آرزو

Department of Materials Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نقدی عشرت آبادی حسین

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

Rasi, R.

Rasi, R.

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

Hosseinian, Seyed Hossein

Hosseinian, Seyed Hossein

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

نورانی اسماعیل

36057069800

Department of IT and Computer Engineering

scopus:2
wos:1

هیئت علمی

کریم زاده طاهر

Department of Islamic Studies

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

Rasi, Reza

Rasi, Reza

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

Ghorbanian, Vahid

Ghorbanian, Vahid

Department of Mathematics

scopus:0
wos:1

Solymani, Mehran

Solymani, Mehran

scopus:0
wos:2

هیئت علمی

رزمجو قادر

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:0

Fakkar, Jhila

Fakkar, Jhila

Department of Physics

scopus:0
wos:1

Noori, K.

Noori, K.

Department of Physics

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

علائی کلجاهی پروانه

Department of Family Studies

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

Abbasi, Amirali

Abbasi, Amirali

scopus:0
wos:5

Mahdi, Roghaieh Pourseyed

Mahdi, Roghaieh Pourseyed

scopus:0
wos:1

Alamgholilou, A.

Alamgholilou, A.

Department of Mechanical Engineering

scopus:0
wos:1

Abbasi, Amirali

Abbasi, Amirali

scopus:0
wos:9

Banaei, Mohamad Reza

Banaei, Mohamad Reza

scopus:0
wos:1