هیئت علمی

رضاپور شهرام

Rezapour, Shahram H.

Department of Mathematics

scopus:96
wos:86

هیئت علمی

حبیبی آغجه اوبه بیوک

Habibi, Biuck

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:67
wos:59

هیئت علمی

حیدرزاده اکبر

Heidarzadeh, Akbar

Department of Materials Engineering

scopus:44
wos:25

هیئت علمی

مهکام مهرداد

Mahkam, Mehrdad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:79
wos:68

هیئت علمی

رزمی حبیب

Razmi, Habib

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:67
wos:63

هیئت علمی

عبدالمحمدزاده حسین

Abdolmohammad-Zadeh, Hossein

Department of Chemistry

scopus:54
wos:45

هیئت علمی

رضوانی ذوالفقار

Rezvani, Zolfaghar

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:64
wos:64

هیئت علمی

ولی زاده حسن

Valizadeh, Hassan

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:80
wos:71

هیئت علمی

بنائی محمد رضا

Banaei, Mohammadeza Reza

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:101
wos:58

هیئت علمی

اکبری مغانجوقی مسعود

Akbari-Moghanjoughi, Massoud

Department of Physics

scopus:96
wos:95

هیئت علمی

نجفی روادانق سجاد

Najafi Ravadanegh, Sajad

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:72
wos:53

هیئت علمی

متین امیر عباس

Matin, Amir Abbas

Department of Chemistry

scopus:40
wos:18

هیئت علمی

عجمی اسفنگره علی

Ajami, Ali

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:77
wos:51

Agbolaghi, Samira

Agbolaghi, Samira

Department of Chemical Engineering

scopus:74
wos:43

هیئت علمی

دارابی فرهاد

Darabi, Farhad

Department of Physics

scopus:112
wos:96

Atazadeh, Khedmat

Atazadeh, Khedmat

Department of Physics

scopus:37
wos:23

هیئت علمی

امانی قدیم علیرضا

Amani-Ghadim, Ali Reza

Department of Chemistry

مقالات فارسی:3
scopus:36
wos:27

هیئت علمی

Mosaffa, Amirhossein

Mosaffa, Amirhossein

Department of Mechanical Engineering

scopus:29
wos:19

هیئت علمی

صفری امین

Safari, Amin

Department of Electrical Engineering

scopus:73
wos:20

هیئت علمی

محمدرضائی رحیم

Mohammad-Rezaei, Rahim

Department of Chemistry

scopus:41
wos:38

هیئت علمی

ایازی خورده بلاغ زهرا

Ayazi, Zahra

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:28
wos:17