هیئت علمی

شیخ الاسلامی گاوگانی سید محمود

Sheikholeslami, Seyed Mahmoud

Department of Mathematics

scopus:150
wos:127

هیئت علمی

رضاپور شهرام

Rezapour, Shahram H.

Department of Mathematics

scopus:96
wos:86

هیئت علمی

دارابی فرهاد

Darabi, Farhad

Department of Physics

scopus:108
wos:93

هیئت علمی

بنائی محمد رضا

Banaei, Mohammadeza Reza

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:95
wos:56

هیئت علمی

اکبری مغانجوقی مسعود

Akbari-Moghanjoughi, Massoud

Department of Physics

scopus:86
wos:86

هیئت علمی

ولی زاده حسن

Valizadeh, Hassan

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:77
wos:68

هیئت علمی

جهان بین سردرودی جابر

Sardroodi, Jaber Jahanbin

Department of Chemistry

scopus:69
wos:73

هیئت علمی

مهکام مهرداد

Mahkam, Mehrdad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:76
wos:65

هیئت علمی

نجفی روادانق سجاد

Najafi Ravadanegh, Sajad

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:70
wos:50

هیئت علمی

عجمی اسفنگره علی

Ajami, Ali

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:73
wos:46

هیئت علمی

صفری امین

Safari, Amin

Department of Electrical Engineering

scopus:68
wos:16

هیئت علمی

جمشیدی قلعه کاظم

Jamshidi-Ghaleh, Kazem

Department of Physics

scopus:67
wos:58

هیئت علمی

خیرفام بهروز

Kheirfam, B.

Department of Mathematics

scopus:60
wos:41

هیئت علمی

رزمی حبیب

Razmi, Habib

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:62
wos:57

هیئت علمی

رضوانی ذوالفقار

Rezvani, Zolfaghar

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:55
wos:54

هیئت علمی

حسینی صدر مؤید

Hosaini Sadr, Moayad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:56
wos:41

هیئت علمی

حبیبی آغجه اوبه بیوک

Habibi, Biuck

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:53
wos:46

هیئت علمی

فیروز نیا آرش

Phirouznia, Arash

Department of Physics

scopus:50
wos:46

هیئت علمی

محمدپور فرد موسی

Mohammadpourfard, Mousa

Department of Mechanical Engineering

مقالات فارسی:4
scopus:49
wos:27

Rezaei, Abbas A.

Rezaei, Abbas A.

Department of Engineering

scopus:49
wos:1

هیئت علمی

عبدالمحمدزاده حسین

Abdolmohammad-Zadeh, Hossein

Department of Chemistry

scopus:49
wos:40