دیگر نویسندگان

Other

Azarbaijan Shahid Madani University

مقالات فارسی:593
scopus:17
wos:0

هیئت علمی

شیخ الاسلامی گاوگانی سید محمود

Sheikholeslami, Seyed Mahmoud

Department of Mathematics

scopus:175
wos:148

هیئت علمی

دارابی فرهاد

Darabi, Farhad

Department of Physics

scopus:112
wos:96

هیئت علمی

رضاپور شهرام

Rezapour, Shahram H.

Department of Mathematics

scopus:96
wos:86

هیئت علمی

بنائی محمد رضا

Banaei, Mohammadeza Reza

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:101
wos:58

هیئت علمی

اکبری مغانجوقی مسعود

Akbari-Moghanjoughi, Massoud

Department of Physics

scopus:96
wos:95

هیئت علمی

ولی زاده حسن

Valizadeh, Hassan

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:80
wos:71

هیئت علمی

جهان بین سردرودی جابر

Sardroodi, Jaber Jahanbin

Department of Chemistry

scopus:73
wos:79

هیئت علمی

نجفی روادانق سجاد

Najafi Ravadanegh, Sajad

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:72
wos:53

هیئت علمی

عجمی اسفنگره علی

Ajami, Ali

Department of Electrical Engineering

مقالات فارسی:3
scopus:77
wos:51

هیئت علمی

مهکام مهرداد

Mahkam, Mehrdad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:79
wos:68

هیئت علمی

صفری امین

Safari, Amin

Department of Electrical Engineering

scopus:73
wos:20

Agbolaghi, Samira

Agbolaghi, Samira

Department of Chemical Engineering

scopus:74
wos:43

هیئت علمی

رضوانی ذوالفقار

Rezvani, Zolfaghar

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:64
wos:64

هیئت علمی

حبیبی آغجه اوبه بیوک

Habibi, Biuck

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:67
wos:59

هیئت علمی

جمشیدی قلعه کاظم

Jamshidi-Ghaleh, Kazem

Department of Physics

scopus:69
wos:61

هیئت علمی

خیرفام بهروز

Kheirfam, B.

Department of Mathematics

scopus:65
wos:46

هیئت علمی

رزمی حبیب

Razmi, Habib

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:67
wos:63

هیئت علمی

حسینی صدر مؤید

Hosaini Sadr, Moayad

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:56
wos:41

هیئت علمی

فیروز نیا آرش

Phirouznia, Arash

Department of Physics

scopus:53
wos:49

هیئت علمی

عبدالمحمدزاده حسین

Abdolmohammad-Zadeh, Hossein

Department of Chemistry

scopus:54
wos:45