هیئت علمی

فانی رضا

Department of l

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عباسی اصل شفیع

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رفیعی محسن

Department of Education

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

حقیقت قره قشلاقی سهراب

Department of Islamic Philosophy

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

محمدنژاد محسن

Department of Physics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

افقی داوود

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

عطازاده محمد

Department of Physics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

نقدی عشرت آبادی حسین

Department of Islamic Studies

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

غفاریان ورجوی سارا

Department of Biology

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ایراندوست محمد حسن

Department of Mathematics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسماعیل زاده باوانی حسن

Department of Arabic language and literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

علیزاده علیرضا

Department of Biotechnology

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دامادی جواد

Department of Arabic language and literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اسدی ابراهیم

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

توحیدی علیرضا

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

اخروی محمدجواد

Department of Electrical Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

ابیضی آرزو

Department of Materials Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رزمجو قادر

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

صمدی آغداش قاسم

Department of Mathematics

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یوسف زاده احمد

Department of l

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

دهقان نژاد رضا

Department of Law & jurisprudence department

scopus:0
wos:0