هیئت علمی

فرخی راد مرتضی

Farrokhi-Rad, Morteza

Department of Materials Engineering

scopus:36
wos:23

هیئت علمی

اسفندیاری کلجاهی عبدالرسول

Esfandyari-Kalejahi, A.

Department of Physics

scopus:35
wos:33

هیئت علمی

بهجت وحید

Behjat, Vahid

Department of Electrical Engineering

scopus:33
wos:20

Nasiri, Mahdi

Nasiri, Mahdi

Department of Electrical Engineering

scopus:32
wos:1

هیئت علمی

راستکار ابراهیم زاده علیرضا

Rastkar Ebrahimzadeh, Alireza

Department of Physics

scopus:26
wos:30

هیئت علمی

لطف الهی پریسا

Lotfollahi, Parisa

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:1
scopus:30
wos:20

Ghorbanalilu, Mohammad

Ghorbanalilu, Mohammad

Department of Physics

scopus:30
wos:16

هیئت علمی

سلطانی دهخوارقانی بهزاد

Soltani, Behzad

Department of Chemistry

scopus:30
wos:28

هیئت علمی

قلعه اسدی محمد

Assadi, Mohammad Galeh

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:28
wos:20

هیئت علمی

فرج زاده داود

Farajzadeh, Davoud

Department of Biology

مقالات فارسی:1
scopus:27
wos:16

هیئت علمی

ایازی خورده بلاغ زهرا

Ayazi, Zahra

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:28
wos:17

هیئت علمی

Mosaffa, Amirhossein

Mosaffa, Amirhossein

Department of Mechanical Engineering

scopus:29
wos:19

هیئت علمی

صالحی جواد

Salehi, Javad

Department of Electrical Engineering

scopus:29
wos:24

Fallah, M. Hosein

Fallah, M. Hosein

Department of Mechanical Engineering

scopus:28
wos:1

هیئت علمی

پاژنگ محمد

Pazhang, Mohammad

Department of Biology

مقالات فارسی:8
scopus:19
wos:12

Mehrnejad, Faramarz

Mehrnejad, Faramarz

Department of Biology

scopus:28
wos:13

Sanati, Soheila

Sanati, Soheila

Department of Chemistry

scopus:28
wos:8

هیئت علمی

یوسفی موسی

Yousefi, Mohammad Reza

Department of Electrical Engineering

scopus:27
wos:1

Ebrahimian Pirbazari, Azadeh

Ebrahimian Pirbazari, Azadeh

Department of Chemistry

scopus:26
wos:1

Salary, Ebrahim

Salary, Ebrahim

Department of Electrical Engineering

scopus:25
wos:14

Piryaei, Marzieh

Piryaei, Marzieh

Department of Chemistry

scopus:25
wos:1