هیئت علمی

مصلحی شلاله

Department of Plant Protection

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فلاح زاده ممقانی وحید

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

واعظ ناهید

Vaez, Nahid

Department of Plant Protection

scopus:3
wos:1

Alizadeh, Zhila

Alizadeh, Zhila

Department of Plant Protection

scopus:1
wos:1

Azadi, Narges

Azadi, Narges

Department of Plant Protection

scopus:1
wos:0

هیئت علمی

محمدی داود

Mohammadi, Davoud

Department of Plant Protection

scopus:7
wos:5

هیئت علمی

عیوضیان کاری ناصر

Kary, Naser Eivazian

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:2
scopus:5
wos:4

هیئت علمی

شیرزاد اکبر

Shirzad, Akbar

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:4
scopus:5
wos:3

Chahardoli, Samira

Chahardoli, Samira

Department of Plant Protection

scopus:3
wos:3

هیئت علمی

عظیمی سولماز

Azimi, Solmaz

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:1
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

پرویز لاله

Parviz, Laleh

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:4
scopus:1
wos:1

هیئت علمی

مهرور علی

Mehrvar, Ali

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:4
scopus:16
wos:4

هیئت علمی

لطف الهی پریسا

Lotfollahi, Parisa

Department of Plant Protection

مقالات فارسی:1
scopus:30
wos:20

Movahedzade, Elnaz

Movahedzade, Elnaz

Department of Plant Protection

scopus:3
wos:3