دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Azarbaijan Shahid Madani University

Scopus Articles:83
Wos Articles:36
مقالات فارسی:594
گروه آموزشی زراعت

Department of Agronomy

Scopus Articles:45
Wos Articles:25
مقالات فارسی:12
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

Department of Arabic language and literature

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:33
Scopus Articles:317
Wos Articles:110
مقالات فارسی:32
Scopus Articles:27
Wos Articles:14
مقالات فارسی:33
گروه آموزشی مهندسی شیمی

Department of Chemical Engineering

Scopus Articles:88
Wos Articles:50
مقالات فارسی:1
گروه آموزشی شیمی

Department of Chemistry

Scopus Articles:1004
Wos Articles:694
مقالات فارسی:16
گروه آموزشی مهندسی عمران

Department of Civil Engineering

Scopus Articles:88
Wos Articles:34
مقالات فارسی:9
Scopus Articles:2
Wos Articles:1
مقالات فارسی:24
گروه آموزشی مهندسی برق

Department of Electrical Engineering

Scopus Articles:594
Wos Articles:266
مقالات فارسی:15
دانشکده فنی و مهندسی

Department of Engineering

Scopus Articles:55
Wos Articles:5
گروه آموزشی زبان انگلیسی

Department of English Language and Literature

Scopus Articles:25
Wos Articles:8
مقالات فارسی:15
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:10
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

Department of Hadith and Quranic Sciences

Scopus Articles:1
Wos Articles:0
مقالات فارسی:15
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:2
گروه آموزشی فلسفه

Department of Islamic Philosophy

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:42
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:1
Scopus Articles:75
Wos Articles:39
مقالات فارسی:4
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

Department of Knowledge & Information Science

Scopus Articles:3
Wos Articles:1
مقالات فارسی:12
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:11
گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی

Department of Law & jurisprudence department

Scopus Articles:0
Wos Articles:1
مقالات فارسی:3
گروه آموزشی مهندسی مواد

Department of Materials Engineering

Scopus Articles:121
Wos Articles:75
مقالات فارسی:2
گروه آموزشی ریاضیات

Department of Mathematics

Scopus Articles:610
Wos Articles:465
مقالات فارسی:12
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

Department of Mechanical Engineering

Scopus Articles:229
Wos Articles:102
مقالات فارسی:6
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

Department of Persian Language & Literature

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:108
Scopus Articles:959
Wos Articles:549
گروه آموزشی گیاهپزشکی

Department of Plant Protection

Scopus Articles:65
Wos Articles:36
مقالات فارسی:17
Scopus Articles:14
Wos Articles:7
مقالات فارسی:76
گروه آموزشی ادیان و عرفان

Department of Religions and mysticism

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
مقالات فارسی:16
Scopus Articles:22
Wos Articles:8
مقالات فارسی:44
Scopus Articles:3
Wos Articles:3
مقالات فارسی:106
دانشکده کشاورزی

Faculty of Agriculture

Scopus Articles:3
Wos Articles:1
Scopus Articles:127
Wos Articles:100