دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Azarbaijan Shahid Madani University

Scopus Articles:36
Wos Articles:26
گروه آموزشی زراعت

Department of Agronomy

Scopus Articles:31
Wos Articles:13
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

Department of Arabic language and literature

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
Scopus Articles:115
Wos Articles:85
Scopus Articles:23
Wos Articles:11
گروه آموزشی مهندسی شیمی

Department of Chemical Engineering

Scopus Articles:49
Wos Articles:17
گروه آموزشی شیمی

Department of Chemistry

Scopus Articles:790
Wos Articles:576
گروه آموزشی مهندسی عمران

Department of Civil Engineering

Scopus Articles:59
Wos Articles:19
Scopus Articles:1
Wos Articles:1
گروه آموزشی مهندسی برق

Department of Electrical Engineering

Scopus Articles:445
Wos Articles:218
دانشکده فنی و مهندسی

Department of Engineering

Scopus Articles:6
Wos Articles:3
گروه آموزشی زبان انگلیسی

Department of English Language and Literature

Scopus Articles:16
Wos Articles:7
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

Department of Hadith and Quranic Sciences

Scopus Articles:1
Wos Articles:0
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
گروه آموزشی فلسفه

Department of Islamic Philosophy

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
Scopus Articles:59
Wos Articles:24
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

Department of Knowledge & Information Science

Scopus Articles:3
Wos Articles:1
Scopus Articles:0
Wos Articles:0
گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی

Department of Law & jurisprudence department

Scopus Articles:0
Wos Articles:1
گروه آموزشی مهندسی مواد

Department of Materials Engineering

Scopus Articles:81
Wos Articles:37
گروه آموزشی ریاضیات

Department of Mathematics

Scopus Articles:466
Wos Articles:380
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

Department of Mechanical Engineering

Scopus Articles:154
Wos Articles:84
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

Department of Persian Language & Literature

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
Scopus Articles:588
Wos Articles:479
گروه آموزشی گیاهپزشکی

Department of Plant Protection

Scopus Articles:57
Wos Articles:28
Scopus Articles:12
Wos Articles:6
گروه آموزشی ادیان و عرفان

Department of Religions and mysticism

Scopus Articles:0
Wos Articles:0
Scopus Articles:20
Wos Articles:8
Scopus Articles:2
Wos Articles:3
دانشکده کشاورزی

Faculty of Agriculture

Scopus Articles:3
Wos Articles:1
Scopus Articles:73
Wos Articles:68